Žemėtvarkos projektai: Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimas

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimas

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai – vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentas, rengiamas siekiant kaimo gyvenamųjų vietovių neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, miško sodinimą, kitą su žemės ūkiu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir alternatyviosios veiklos subjektų žemės valdas.

 • Miškui įveisti ne miško žemėje
 • Ūkio žemės valdai pertvarkyti
 • Ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti
 • Suplanuoti žemės ūkio ir kaimo plėtrą
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius, o kai kaimo plėtros žemėtvarkos projektas rengiamas vieno ūkio žemės valdos žemės tvarkymo priemonėms planuoti – privačios žemės savininkas arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinis.
 • Kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami
 • Kai pagal detaliojo plano, kuriame numatomi tik žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principai, nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos vadovaujantis detaliajame plane numatytais žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principais ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai)
 • Kai formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms
 • Kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal
 • Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį
 • Kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai
 • Kai įsiterpęs valstybinės žemės plotas sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu
 • Kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ar žemės sklypo naudojimo būdas.
 • Valstybinės žemės patikėtiniai
 • Statinių, prie kurių formuojami žemės sklypai, savininkai
 • Pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojai
 • Privačios žemės savininkai
 • Asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę pirkti ar nuomoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, kuriame negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo
 • Asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsnį valstybinė žemė gali būti perduodama neatlygintinai naudotis (panaudai)
 • Valstybinės ar savivaldybės žemės nuomininkai ir kiti naudotojai
 • Sodininkų bendrija ar kitas asmuo, pageidaujantis ir turintis teisę pirkti ar nuomoti valstybinės žemės sklypą, esantį mėgėjų sodo teritorijoje
 • Asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnį valstybinė žemė gali būti perduodama valdyti patikėjimo teise
 • Kiti asmenys, pageidaujantys ir turintys įstatymo nustatytą teisę įsigyti nuosavybėn ar nuomoti valstybinės žemės sklypus ne aukciono tvarka.
Žemėtvarkos projektus rengiame Kretingos, Palangos, Klaipėdos apskrityse

Neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose pagrindinė žemės naudojimo paskirtis gali būti keičiama vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentu arba žemės valdos projektu, jeigu pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas neprieštarauja savivaldybės bendrajam planui.