Pastatų

atnaujinimo / modernizavimo projektai

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas reikalingas pastato atnaujinimui (modernizavimui). Toks projektas gali būti rengiamas pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus.
Projektas rengiamas dviem etapais: investicijų planas ir techninis darbo projektas. Investicijų planas, kuriame pateikiamas pastato atnaujinimo (modernizavimo) pagrindimas, rengiamas pagal specialiuosius architektūros reikalavimus, valstybės ir savivaldybių finansuojamų programų specialiuosius techninius reikalavimus ir atitinkamais teisės aktais patvirtintas šių planų rengimo tvarkas ar metodikas. Techninis darbo projektas rengiamas, kai statytojas (daugiabučiam gyvenamajam namui – butų ir kitų patalpų savininkai) patvirtina investicijų planą ir gauna preliminarų finansuotojo pritarimą dėl projekto finansavimo.
Techninio darbo projekto rengimo dokumentai:
 • Investicijų plano kopija
 • Techninė užduotis, rengiama vadovaujantis specialiaisiais techniniais reikalavimais, nustatomais valstybės ar savivaldybių finansuojamose programose.
 • Specialieji architektūros reikalavimai
 • Tipinis statinio projektas arba tipiniai konstrukciniai elementai, jeigu jie gali būti pritaikomi rengiamam projekte
 • Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai.
Nurodytų dokumentų nereikia statiniams (pastatams), kurie negali būti suformuoti atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais, – tokiais atvejais pateikiami statinio nuosavybės arba kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai, kadastriniai matavimai, pastato planai, brėžiniai, schemos ir kita.
 • Pastato laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų tyrimų, matavimų, jų techninės būklės įvertinimo dokumentai, pastato energinio audito ataskaita ir (ar) pastato energinio naudingumo sertifikatas.
Pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto sudėtis bendruoju atveju:
 • Bendroji dalis
 • Projekto dalių sprendiniai (pagal investicijų plane ar investicijų projekte numatytas pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemones: sprendinių aiškinamieji raštai, sprendinių detalūs skaičiavimai, sprendinių techninės specifikacijos, sprendinių brėžiniai.
 • Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas
 • Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas
 • Kitos dalys atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką