Vietovės lygmens detalieji planai

Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimas

Rengiame vietovės lygmens detaliuosius planus, savivaldybių bendruosiuose planuose nustatytose urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, kai numatomas teritorijos vystymas, pagrindinės žemės paskirties keitimas.

Esamoms arba naujai planuojamoms miestų ir miestelių dalims, jų kvartalams

Esamoms arba naujai planuojamoms kaimų kompaktiškai užstatytoms teritorijoms, jų kvartalams

 • Detalizuoti savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame
 • Plane, jeigu jis parengtas, nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus
 • Nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus
 • Suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą
 • Numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai
 • Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas
 • Numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti
 • Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui
 • Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Detaliuosiuose planuose nustatomas privalomas teritorijos naudojimo reglamentas

 • Teritorijos naudojimo tipas, atitinkantis vietovės lygmens bendrąjį planą, jeigu jis parengtas, arba konkreti pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, konkretūs žemės naudojimo būdai
 • Leistinas pastatų aukštis
 • Leistinas žemės sklypų užstatymo tankis
 • Leistinas žemės sklypų užstatymo intensyvumas
 • Galimi užstatymo tipai, statinių statybos zona, riba ir linija
 • Inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių
 • Komunikacijų koridorių ribos
 • Galimos žemės sklypų ribos ir (ar) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principai (mažiausi ir (ar) didžiausi galimi žemės sklypų dydžiai)
 • Atskirųjų želdynų plotai, priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys procentais.